صفحات مجله سنگ نگاری و زمین شناسی اقتصادی هرمزگان

معرفي مجله

دانشگاه هرمزگان به منظور انجام رسالت علمي - پژوهشي و نشر آخرين دستاوردهای علمي پژوهشگران دانشگاه‌ها و
مؤسسات علمي در زمينه‌ی پترولوژی، زمين‌شناسي اقتصادی و علوم مرتبط با آن، مجله‌ی علمي - ترويجي" سنگ‌نگاری و
زمين‌شناسي اقتصادی هرمزگان" را به صورت دو فصل‌نامه منتشر مي‌نمايد .

موضوعات مورد بحث

مقاله‌های اصيل در زمينه‌های گوناگون پترولوژی از جمله پترولوژی سنگ‌های آذرين و دگرگوني، پترولوژی و
زمين‌شناسي اقتصادی، پتروژنز، پترولوژی تجربي، ژئوشيمي سنگ‌ها و کاني‌ها، دگرساني و سنجش از دور، پترولوژی
کانسارها و تکتونيک صفحه‌ای، کاني‌شناسي، پتروفابريک، ژئوکرونولوژی و ژئوشيمي ايزوتوپ‌ها پس از طي مراحل داوری به
صورت مقاله کامل در اين مجله به چاپ مي‌رسد .