صفحات مجله سنگ نگاری و زمین شناسی اقتصادی هرمزگان

  نام: نام خانوادگی:
مدرک: رشته:
  تخصص: آدرس:  
محمد  پوستی

نام:محمد پوستی

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:زمین شناسی اقتصادی
غلامرضا قدمی

نام:غلامرضا قدمی

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:پترولوژی
سید محسن مرتضوی راوری

نام:سید محسن مرتضوی راوری

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:پترولوژی
موسی نقره ئیان

نام:موسی نقره ئیان

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:پترولوژی
محمدعلی رجب زاده

نام:محمدعلی رجب زاده

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:زمین شناسی اقتصادی
عباس مرادیان شهربابکی

نام:عباس مرادیان شهربابکی

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:پترولوژی
بهنام شفیعی بافتی

نام:بهنام شفیعی بافتی

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:زمین شناسی اقتصادی
محمد  بومری

نام:محمد بومری

مدرک تحصیلی:دکتری زمین شناسی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:زمین شناسی اقتصادی
نازیلا نصیحت شنو

نام:نازیلا نصیحت شنو

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
موبایل:
آدرس:
ایمیل:
شرح تخصص:مدیر اجرایی